ขอแสดงความอาลัยแด่ “คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต” แม่ผู้สอนให้รู้ค่าลมหายใจ และเปี่ยมเมตตาไม่สิ้นสุด

ค่ำวันนี้ ถือเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาวเสถียรธรรมสถาน และคณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ เมื่อได้รับทราบข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของ “คุณแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต”ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากคุณแม่ชีศันสนีย์ในหลายวาระ หลายโอกาส ขอเล่าถึงความรู้สึกในใจว่า
 
“41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่นรู้ของคุณแม่ชีศันสนีย์ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงมากมายในโลกทางธรรม คุณแม่สอนให้การปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องง่าย คุณแม่บอกว่าสร้างสุขทำได้ด้วยใจตัวเอง สมาธิทำได้ทุกที่ ทำได้ทุกเวลา สำคัญที่สุดคือ คุณแม่สอนให้รู้จักคุณค่าของลมหายใจ”
 
พระคุณยิ่งใหญ่ของคุณแม่ชีศันสนีย์ที่หน่อยจะไม่มีวันลืมได้เลย คือเมื่อปี 2555 หน่อยได้อาศัยร่มบุญใหญ่ของคุณแม่ชีศันสนีย์ ดำเนินโครงการบูรณปฏิสังขรณ์สถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล รวมถึงสร้างพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (Baby Buddha) จนสำเร็จลุล่วงไปได้
 
“คุณแม่ชีศันสนีย์ช่วยบอกบุญ ช่วยเผยแพร่ความมุ่งมั่นของโครงการนี้ไปอย่างกว้างขวางคุณแม่ช่วยบรรยายธรรม ช่วยเป็นขวัญกำลังใจ และไปดูโครงการ ณ สถานที่จริง จนโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี…ด้วยความเมตตาของคุณแม่ชีศันสนีย์ เป็นขวัญกำลังใจที่สำคัญ ทำให้พวกเราได้ร่วมกันนำทั้งมหาบุญ และความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่พุทธศาสนิกชนชาวไทย ว่าได้ร่วมกันน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
 
หน่อยขอร่วมกับศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศ น้อมจิตส่งดวงวิญญาณของคุณแม่กลับสู่ธรรมชาติมีความสุขในพระธรรมของพระพุทธองค์ ด้วยความระลึกในความเมตตาที่ได้รับ และสำนึกในพระคุณสูงสุดที่คุณแม่ชีศันสนีย์ได้มอบแก่สังคมไทยตลอดมา

Comments are closed.